A羣C羣腦膜炎球菌多糖疫苗

 • 作用(zuò yòng)與用途

 • 適用人羣

 • 接種程序

 • 注意事項(zhù yì shì xiàng)與禁忌

 • 成分和性狀(xìng zhuàng)

公司产品 疾病科普 小沃讲堂 公司产品 疾病科普 小沃讲堂 公司产品 疾病科普 小沃讲堂

公司产品 疾病科普 小沃讲堂 公司产品 疾病科普 小沃讲堂 公司产品 疾病科普 小沃讲堂

 • {{item.tit}}

 • 流行性腦脊髓膜炎(mó yán)疾病預防科普(kē pǔ)

x

[作用與用途]

 • 接種本疫苗後,可使機體產生體液免疫應答。用於(yòng yú)預防(yù fáng)a羣和c羣腦膜炎(nǎo mó yán)球菌引起的流行性腦脊髓(nǎo jí suǐ)膜炎(mó yán)。

[適用人羣]

 • 2週歲以上兒童及成人。

[接種程序]

 • (1)按標示量加入所附(suǒ fù)疫苗稀釋劑復溶,搖勻立即使用。

  (2)上臂外側三角肌下緣附着處(chù)皮下注射。

  (3)接種1次(cì),每1次人用(cì rén yòng)劑量(jì liàng)爲(wèi)0.5ml。接種應於(yīng yú)流行性腦脊髓膜炎流行季節前完成。

[注意事項與禁忌]

 • 注意事項

  1 以下(yǐ xià)情況者慎用.家族和(hé)個人有驚厥史者、患(huàn)慢性(màn xìng)疾病(jí bìng)者、有癲癇(diān xián)史者、過敏體質者、哺乳期婦女。

  2 疫苗瓶有裂紋、標籤(biāo qiān)不清或失效者、疫苗復溶後(fù róng hòu)出現渾濁等外觀異常者(yì cháng zhě)均(jūn)不得(bù dé)使用(shǐ yòng)。

  3 應備有腎上腺素等(děng)藥物(yào wù),以防偶有發生嚴重過敏反應時急救(jí jiù)用。接受(jiē shòu)注射者在(zài)注射後應在現場觀察至少30分鐘。

  4)嚴禁(yán jìn)凍結。

  【禁忌】

  1)已知(yǐ zhī)對該疫苗的任何(rèn hé)成分過敏者(guò mǐn zhě)。

  2)患急性疾病、嚴重慢性(màn xìng)疾病、慢性疾病的急性發作期和發熱者。

  3)患(huàn)腦病、未控制的癲癇和其他進行性神經系統疾病者。


[成分和性狀]

 • 本品系用a羣和c羣(qún)腦膜炎(nǎo mó yán)球菌(qiú jūn)培養液,分別提取和純化a羣和c羣腦膜炎球菌莢膜多糖抗原,混合後加入乳糖作爲穩定劑凍乾製成。爲白色疏鬆體,加入疫苗稀釋劑(滅菌注射用水)後可迅速溶解(róng jiě),復溶後爲澄明液體。

  有效成份.a羣和c羣腦膜炎球菌莢膜多糖。

  輔料(fǔ liào):乳糖、氯化鈉(lǜ huà nà)。

  疫苗(yì miáo)稀釋劑.滅菌注射用水。